Skip to main content

Privacybeleid

zZacht B.V., gevestigd te Nuland (gemeente ’s-Hertogenbosch)
Versie geldig vanaf 1 maart 2019

zZacht beschermt en respecteert uw privacy. Al uw persoonlijke gegevens die door u aan ons worden verstrekt, worden alleen binnen ons bedrijf gebruikt. Wij gebruiken uw gegevens zodat wij u kunnen contacteren i.v.m. het beantwoorden van de door u gestelde vragen en/of verzochte prijsindicatie, het verschaffen van informatie over de diensten van zZacht of om u op de hoogte te brengen van speciale gebeurtenissen en/of gelegenheden.

zZacht heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan u kenbaar te maken welke gegevens zZacht van u verzamelt en voor welke doeleinden. Indien zZacht persoonsgegevens verwerkt van klanten, beoordeelt zZacht bij iedere verwerking of zZacht verwerker of verwerkingsverantwoordelijke is. Ook wijst zZacht u met deze privacyverklaring op de rechten, plichten, risico’s en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Tot slot laat zZacht u in deze privacy verklaring weten welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Door het gebruiken van de website van zZacht, gaat u akkoord met ons privacy beleid.

1. Identiteit/contactgegevens

zZacht B.V.
Kerkstraat 24
5391 AA Nuland (gemeente ’s-Hertogenbosch)
073 – 690 95 65
Vragen op het gebied van privacy kun u stellen via: info@zzacht.nl.

2. Soorten gegevens die worden verzameld

zZacht maakt bij haar dienstverlening gebruik van persoonsgegevens. zZacht verzamelt persoonsgegevens bij het (online) verkopen/kopen van producten, het stellen van een vraag via het contactformulier, het versturen van nieuwsbrieven en/of het verbeteren van de website. Hieronder lichten wij u toe welke gegevens wij per onderdeel verzamelen.

(online) verkopen/kopen van producten

zZacht heeft bij haar dienstverlening zowel met particulieren (consumenten) als zakelijke klanten (rechtspersonen/ondernemingen) te maken, van wie zij persoonsgegevens verzamelt. In dat kader worden de volgende gegevens verzamelt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Via de website kunt u – na het invoeren van bovengenoemde gegevens – (online) producten van zZacht kopen. In dat geval gaat u ermee akkoord dat zZacht bovengenoemde gegevens van u verzamelt.

Vraag stellen via contact-formulier

Via ons contactformulier op de website kunt u een vraag stellen. In dat geval gaat u ermee akkoord dat zZacht uw naam, uw vraag en uw e-mailadres verzamelt.

Versturen van nieuwsbrieven

Als u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief van zZacht, stuurt zZacht u vervolgens per e-mail nieuwsbrieven.
Voor het versturen van een nieuwsbrief verzamelt zZacht in beginsel alleen uw e-mail-adres. Andere gegevens die zZacht mogelijk verzamelt voor het verzenden van de nieuwsbrief zijn:

 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam

zZacht verstuurt nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen zZacht dan wel over de verschillende producten die zZacht aanbiedt. Ook is de nieuwsbrief voor commerciële doeleinden bedoeld.

De e-mailadressen voegt zZacht alleen met expliciete toestemming toe aan een adressen-lijst voor nieuwsbrieven. U kunt op ieder moment de toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief of overige informatie intrekken.

Het verbeteren van de website

Voor het verbeteren van de website maakt zZacht gebruik van Google Analytics. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • Duur van websitebezoek
 • Pagina’s die door u zijn bezocht
 • Het aantal bezoekers op onze website

Van belang hierbij is om te weten dat deze gegevens anoniem zijn en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens.
Wat betreft de bovengenoemde onderdelen is het verder van belang om te weten dat zZacht niet altijd alle gegevens gebruikt.

Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor zZacht de gegevens verwerkt. zZacht verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraagt zZacht hiervoor expliciete toestemming.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

zZacht verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid.

zZacht heeft verder niet de intentie om via de website of haar diensten gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u ervan overtuigd zijn dat zZacht zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met zZacht op, dan zal deze informatie direct verwijderd worden.

4. Gegevensverwerking

Via de diensten van zZacht (waaronder doch niet uitsluitend de website van zZacht) worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens. zZacht gebruikt de gegevens onder andere doordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van zZacht. Deze verwerking geschiedt echter slechts voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals zZacht die is overeengekomen met hun klanten.

5. Grondslag en doeleinden gegevensverwerking

Indien u een overeenkomst aangaat met zZacht verstrekt u uit eigen wil de persoons-gegevens om de overeenkomst uit te laten voeren. Voor bepaalde diensten zijn nadere (adres)gegevens noodzakelijk om te verstrekken, om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken. zZacht gebruikt al die (nadere) gegevens om diensten te verrichten, voor de uitvoering van de overeenkomst, hun diensten te verbeteren, relatiebeheer en nakoming van wettelijke verplichtingen.

6. Toestemming

zZacht zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Als de verwerking van persoons-gegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan heeft u als betrokkene altijd het recht om de toestemming in te trekken. Indien zZacht een nieuwsbrief (of mailing) verzendt, zal zZacht dit uitsluitend doen indien zij hiervoor expliciete en ondubbelzinnige toestemming heeft ontvangen.

7. Gegevensverwerking noodzakelijk op grond van wettelijke plicht en bewaarplicht

 • Ingeval van (online) verkopen/kopen van producten
  • zZacht slaat uw e-mailadres en eventuele overige gegevens op in haar klantensysteem. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. U heeft de mogelijkheid om uw account op te heffen en uw gegevens te laten verwijderen. Dat kan door een mail te versturen naar: info@zzacht.nl.
 • Vraag stellen via contact-formulier
  • zZacht slaat uw e-mailadres en eventuele overige gegevens op in haar klantensysteem. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. U heeft de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen. Dat kan door een mail te versturen naar: info@zZacht.nl.
 • Ingeval van versturen van nieuwsbrieven
  • zZacht slaat uw e-mailadres en naam op in haar klantensysteem. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. U heeft de mogelijkheid om u uit te schrijven wanneer u dat wilt. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief door een mail te versturen naar: info@zzacht.nl.

8. Gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

zZacht verwerkt uw gegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan zZacht de diensten niet verrichten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact of uw adres om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

9. Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang

Ook kan zZacht gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor zZacht zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. zZacht zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. Dit gerechtvaardigd belang van zZacht is onder andere gelegen in het commerciële belang. U moet hierbij denken aan het aanbieden van onze diensten. Uw e-mail hebben wij bijvoorbeeld nodig om een nieuwsbrief te versturen.

10. Ontvangers van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt zZacht gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. zZacht maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren.
Als u contact opneemt via de formulieren op de website van zZacht worden deze mails niet opgeslagen op de servers van onze provider. De overige e-mailberichten en contactgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem.

11. Beveiliging persoonsgegevens

zZacht respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de AVG. zZacht doet hun uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. zZacht beveiligt hun gegevens onder andere door virusscanners, updates, https, ssl, etc..
Als zZacht (sub)verwerkers inschakelt, verplicht zZacht deze om volgens -minimaal- dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

12. Rechten voor u als betrokkene

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kun u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen. U kunt ons te allen tijde een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar: info@zZacht.nl.

Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. zZacht probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren. De eventueel daarmee gepaarde gaande kosten komen voor uw rekening.

13. Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat zZacht niet op een juist manier met uw gegevens omgaat. zZacht verwijst u daartoe naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Cookies

Op de website van zZacht wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op uw computer/laptop, mobiele telefoon of tablet plaatst. Met cookies slaan wij informatie over uw websitebezoek op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Cookies kunnen ervoor zorgen dat u bij een volgend websitebezoek wordt herkend.

Voor de werkbaarheid van deze website maakt zZacht maakt gebruik van functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies plaatst zZacht altijd, omdat deze noodzakelijk zijn op de website goed te laten werken. Niet-functionele (‘analytische’) cookies plaatsen en gebruiken wij alleen als u daarvoor toestemming geeft.
U kunt ook via uw browser cookies blokkeren. Blokkeert u alle cookies, dan kan onze website minder goed werken. Daarom adviseren wij u om alleen de ongewenste cookies selectief uitschakelen via de instellingen van uw browser. Zo blokkeert u ook meteen cookies van andere websites.

Wilt u geen cookies van onze website geplaatst hebben? Kies er dan in onze cookiemelding voor, om onze cookies niet te accepteren. Deze melding ziet u, als u onze website voor het eerst bezoekt. Heeft u onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijgt u deze melding niet meer te zien en moet u eerst onze cookies verwijderen.

15. Wijzigingen

Deze privacyverklaring zal soms een wijziging ondergaan in verband met gewijzigde wetgeving en/of opvatting. zZacht behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het gebruik van persoonsgegevens door zZacht B.V., neem dan contact op met ons via: info@zzacht.nl.

volg zZacht

op Instagram

Linda Tielemans
Ambachtsstraat 15
5391 BS Nuland

Email: info@zzacht.nl
KvK: 71709940
BTW: NL 8588.19.697.B.01

De levertijd van onze producten bedraagt 1 tot 3 werkdagen.

Bij besteding vanaf €75,- euro geen verzendkosten!

Schrijf in voor onze zZacht nieuwsbrief.