Skip to main content

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  1. zZacht: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: zZacht B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 71.70.99.40, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nuland (gemeente ’s-Hertogenbosch) aan de Kerkstraat 24 (5391 AA);
  2. Klant: de wederpartij van zZacht, een consument (natuurlijk persoon) of rechtspersoon / onderneming;
  3. Opdracht / Levering: het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst;
  4. Overeenkomst: de overeenkomst tot levering en/of dienstverlening;
  5. Koop op afstand: aankoop via internet of telefonisch;
  6. Algemene voorwaarden: onderhavige algemene verkoop- en leverings­voorwaarden;
  7. Product(en): goederen die geleverd worden;
  8. Webshop: www.zzacht.nl.

Artikel 2. Van toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen de Klant en zZacht, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door zZacht gedane aanbiedingen en/of offertes.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt door zZacht uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover zZacht deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.
 4. zZacht houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden dan ook voor de bestaande Overeenkomst tussen Klant en zZacht. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 14 dagen na deze bekendmaking of op een later tijdstip zoals vermeld in de bekendmaking.

Artikel 3. Het aanbod

 1. De door zZacht gemaakte aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen na uitreiking, tenzij anders aangegeven. zZacht is slechts aan de aanbiedingen of offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke acceptatie van de order door zZacht op een in de branche gebruikelijke wijze.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief heffingen van overheidswege en zijn standaard in euro’s aangegeven, alsmede exclusief in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
 5. De Overeenkomst tussen zZacht en de Klant betreft een koopovereenkomst, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 4. Hoe komt de Overeenkomst tot stand

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de Klant een order wordt geplaatst c.q. bestelling wordt gedaan in de Webshop van rzZacht. De Overeenkomst te is gebaseerd op de ten tijde daarvan door zZacht aan de Klant verstrekte informatie.
 2. zZacht stuurt vervolgens aan de Klant via elektronische weg (per e-mail) een opdrachtbevestiging c.q. orderbevestiging, die geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Het staat zZacht vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Artikel 5. Producten

 1. De Webshop heeft een uitgebreide en nauwkeurig omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of (schrijf)fouten in het aanbod binden zZacht niet.
 2. Goederen zijn leverbaar zolang de voorraad strekt.

Artikel 6. Koop op afstand

 1. Deze bepaling geldt alleen voor Koop op afstand met Klanten die consument zijn en Producten hebben besteld via de Webshop:
  1. de consument ontvangt een bevestiging per e-mail van zijn of haar bestelling;
  2. de consument heeft recht op een deugdelijk product dat voldoet aan de mededelingen zoals genoemd op de Webshop;
  3. op de Webshop staan de algemene voorwaarden welke door de consument zijn aangevinkt voor gezien voorafgaand aan de afronding van de bestelling, dan wel zijn vindbaar op de website en worden toegezonden aan de consument indien zij per e-mail een offerte opvraagt. Deze algemene voorwaarden zijn in pdf-bestand waardoor deze door de consument kunnen worden opgeslagen;
  4. de betaalwijze wordt kenbaar gemaakt tijdens de bestelling;
  5. de consument vult zelf het adres en contactgegevens in waar het Product geleverd kan worden. Foutieve of onjuiste invulling van het adres is voor rekening en risico van de consument;
  6. wettelijke bedenktijd: vanaf dag ontvangst van een Product heeft de consument een bedenktijd van 14 dagen. Nadat gebruik is gemaakt van de bedenktijd dient de consument het Product binnen 14 dagen retour te sturen. Terugbetaling van het aankoopbedrag vindt plaats binnen 14 dagen, maar altijd pas nadat het Product correct retour ontvangen is.
  7. retourneren: indien consument het Product wenst te retourneren, dient de consument het Product/Producten samen met het retourformulier retour te zenden binnen de geldende termijn en onder de geldende voorwaarden;
  8. kosten van retourneren worden niet vergoed, tenzij er sprake is van een beschadigd c.q. een gebrekkig Product. zZacht beoordeelt of er sprake is van een beschadigd of gebrekkig Product. Kosten retourneren is tevens kenbaar gemaakt op de webshop voorafgaand aan de bestelling. Indien de consument kiest voor een duurdere verzendmethode dan de standaard verzendmethode, dient zZacht alleen de standaard verzendkosten te vergoeden, mits bovengenoemde voorwaarden.
 2. Indien sprake is van een kennelijke schrijffout op de webshop, dient te worden uitgegaan van de prijs/juiste informatie die zZacht verstrekt op het moment dat zij bekend is geworden met de kennelijke schrijffout.
 3. Bovengenoemde bepalingen onder lid 1: a, b, c, d, e, g, h en lid 2 gelden ook voor ondernemingen/rechtspersonen. In plaats van ‘consument’ dient dan ‘onderneming/­rechtspersoon‘ gelezen te worden. 

Artikel 7. Prijzen

 1. Op de Webshop worden de prijzen van de Producten vermeld.
 2. Indien er geen prijs vermeld wordt op de Webshop, zal zZacht de prijs vaststellen en kenbaar maken.
 3. De door zZacht ten behoeve van consumenten opgegeven prijzen op de Webshop zijn in Euro’s en inclusief BTW, en ten behoeve van zakelijke klanten (rechtspersonen/­ondernemingen) exclusief btw, in beide gevallen gebaseerd op de ten tijde van de Opdracht geldende prijsbepalende factoren. Alle prijzen (zowel voor consumenten als voor zakelijke klanten) zijn exclusief eventuele verzendkosten, die in voorkomend geval voor rekening komen van de Klant.
 4. zZacht is gerechtigd om de prijs te verhogen. Wanneer de Klant consument is, kan deze Klant de Overeenkomst ontbinden wanneer de prijs wordt verhoogd binnen 3 maanden na aangaan van de Overeenkomst, tenzij de bedongen aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. Na deze 3 maanden kan de consument de Overeenkomst ontbinden wanneer de verhoging meer dan 10% bedraagt. De Klant is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 8. Betaling

 1. De betaling dient te geschieden direct bij het plaatsen van de bestelling middels de betaalmogelijkheden die worden aangeboden op de webshop zoals iDeal, PayPal en soortgelijken.
 2. Indien de Klant een consument is en na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt zZacht een schrif­te­lijke herinnering (ingebrekestelling) ter betaling van het openstaande bedrag binnen 7 dagen en de wettelijke rente daarover (onder aanzegging van de buiten­ge­rechte­lijke incassokosten). Indien de Klant binnen dit tweede termijn ook niet volledig aan de betalingsverplichting voldoet, is hij de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 3. Indien de Klant een onderneming of rechtspersoon is en na het verstrijken van de eerste betalingstermijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zijn de buitengerechtelijke incassokosten alsmede de wettelijke handelsrente vanaf de dag nadat de termijn is verlopen verschuldigd.
 4. Indien betaling binnen de gestelde termijnen uitblijft, is zZacht gerechtigd om haar werkzaamheden/levering op te schorten dan wel de Opdracht te ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 5. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, onder curatele stelling of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van zZacht op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Levering

 1. Tijdens de bestelling worden de verzendkosten weergeven. Deze verzendkosten komen bovenop de (verkoop)prijs. Tevens staan op de Webshop staan steeds de geldende verzendkosten genoemd onder ‘betaling en verzendkosten’. Indien het afleveradres niet valt binnen de regio’s die genoemd worden op de Webshop, dan wel voor een andere manier van leveren gekozen wordt, brengt zZacht aparte verzendkosten in rekening. Deze kosten zullen voorafgaand aan de levering kenbaar gemaakt worden.
 2. Wanneer een termijn is overeengekomen voor de levering door zZacht, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Klant zZacht schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. De Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoord, te weten:
  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de geleverde zaken, wat de hoeveelheid en aantal betreft, overeenstemmen met de Opdracht;
  • of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden aan de Producten op basis van de informatie op de Webshop.
 4. Bij vertraagde oplevering heeft de Klant niet het recht om een afname te weigeren.
 5. Indien levering van een besteld Product niet mogelijk blijkt te zijn, zal zZacht zich inspannen om een vervangend soortgelijk Product beschikbaar te stellen. De Klant is dan niet gehouden om van dit aanbod gebruik te maken.

Artikel 10. Retourneren

 1. Bij het retourneren dient gebruik te worden gemaakt van het retourformulier dat meegezonden is met het Product.
 2. De retourzending dient van te voren te worden aangemeld per e-mailbericht. Bij ontvangst van het Product zitten aanvullende verzendinstructies indien van toepassing.
 3. Retourneren kan alleen indien verpakking en Product in dezelfde staat zijn als waarin zij zijn afgeleverd. U dient een bewijs van verzending te bewaren.
 4. Indien de Klant een consument is kan de klant de Producten (met uitzondering van genoemde Producten in lid 6 van dit artikel) zonder opgaaf van reden gedurende veertien dagen vanaf dag ontvangt retourneren.
 5. Indien de Klant een onderneming / rechtspersoon is, kan de klant de Producten (met uitzondering van genoemde Producten in lid 6 van dit artikel) zonder opgaaf van reden gedurende zeven dagen vanaf datum ontvangst retourneren, tenzij anders overeenkomen.
 6. Producten die niet geretourneerd kunnen worden zijn – in ieder geval – producten die niet kunnen worden teruggestuurd door hygiënische of gezondheidsredenen, Producten waarvan de sealing/verzegeling verbroken is (waaronder tevens wordt verstaan: Producten waarvan duidelijk is dat die gebruikt zijn), Producten die speciaal gemaakt of ingekocht zijn voor de Klant, Producten die snel bederven of beperkt houdbaar zijn.
 7. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de Klant, tenzij sprake is van een beschadigd of gebrekkig Product, vastgesteld door zZacht (zie verder artikel 6 lid 1 onder h.).
 8. Zodra zZacht de retourzending heeft ontvangen, zal het aankoopbedrag zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 30 dagen worden terug betaald op het aangegeven rekeningnummer door de Klant.

Artikel 11. Opschorting, annulering en ontbinding

 • zZacht is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de Overeenkomst zZacht ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er gegronde vrees bestaat dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.
 • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van zZacht op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 • De Klant kan de Opdracht schriftelijk (per e-mail) kosteloos annuleren wanneer de Opdracht nog niet bevestigd is.
 • zZacht behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Risico-overgang

 1. De levering geschiedt op het adres dat door de Klant is opgegeven als afleveradres. Foutieve of onjuiste invulling van het adres (en eventuele extra kosten daardoor) zijn voor rekening en risico van de Klant.
 2. Het risico gaat over op de Klant op het moment dat de goederen zijn ontvangen door de Klant of een door hem aangewezen derde.
 3. Wanneer de Klant een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door zZacht wordt aangeboden, gaat het risico over op de klant op het moment van ontvangst van de zaak door de vervoerder.
 4. Indien het Product tenietgaat voor de overdracht, spant zZacht zich in om de Klant onder dezelfde voorwaarden een soortgelijk product aan te bieden. De Klant is niet gehouden om van dit aanbod gebruik te maken. zZacht is de Klant geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 13. Garanties

 1. zZacht zal een Product leveren die de eigenschappen bezit die de Koper op grond van de Overeenkomst en de gegeven specificatie op de Webshop mocht verwachten.
 2. Elektronische apparaten worden verkocht als verzamelobject en zijn niet geschikt voor (dagelijks) gebruik. Voordat elektronische apparaten gebruikt worden, dient een erkend elektricien te worden geraadpleegd door de Klant.
 3. Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:
  1. de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van zZacht;
  2. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, montage, gebruik en/of opslag, onderhoud, reparaties (door derden) van de Producten;
  3. zZacht niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
  4. de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
  5. Gebreken en of ondeugdelijke Producten dienen schriftelijk te worden medegedeeld zoals in de klachtenregeling is genoemd.

Artikel 14. Klachtenregeling / reclames

 1. Zichtbare gebreken of tekorten die bij ontvangst worden geconstateerd of hadden moeten worden geconstateerd, dienen direct schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden bij zZacht, dan wel binnen 7 dagen na datum levering.
 2. De Klant dient gebreken aan het Product binnen 14 dagen na ontdekking, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuur- en productgegevens melding maken aan de zZacht. Termijnen zijn voor ondernemingen / rechtspersonen vastgesteld op straffe van verval als deze overschreden worden.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft zZacht de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte prijs, het kosteloos verbeteren of leveren van een soortgelijk Product dan wel een restitutie van door Klant reeds betaald prijs (naar evenredigheid).
 4. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van deze Overeenkomst door zZacht geleverde blijft eigendom van zZacht totdat de Klant alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit van reeds geleverde zaken alsmede nog te leveren zaken krachtens deze Overeenkomst.
 3. Het door zZacht geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt (dit eerste kan wel als dit tot de normale bedrijfsbeoefening van de Klant behoort). De Klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien derden beslag (dreigen te) leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om zZacht daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval zZacht de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijk toestemming aan zZacht en door zZacht aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van zZacht zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. De Klant wordt bij aanschaf van de Producten verondersteld bekend te zijn met de – mogelijke van huidige wet- en regelgeving afwijkende – eisen en voorschriften die werden gesteld aan veiligheid en gebruik ten tijde dat de goederen werden vervaardigd.
 2. De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor naleving van en toezien op veilig en verantwoord gebruik van de Producten.
 3. Indien zZACHT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 4. Indien Klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van zZACHT, die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is zZACHT voor de schade aansprakelijk tot éénmaal het declaratiebedrag van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, doch tot maximaal hetgeen de verzekeraar van zZacht in voorkomend geval uitkeert.
 5. zZACHT heeft te alle tijde het recht om de door Klant te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 6. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
 7. zZACHT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg­schade, gederfde winst en gemiste besparingen.
 8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van leidinggevende van zZacht.
 9. zZacht staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
 10. zZacht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zZacht is uitgegaan van eventueel door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ZZACHT kenbaar behoorde te zijn.
 11. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door ZZACHT ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

Artikel 17. Overmacht

 1. zZacht is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, dien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen; ziekte, stakingen, annulering en /of vertraging van inkoopmaterialen, of van de door zZacht ingeschakelde personen of derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop zZacht geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zZacht niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. zZacht is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 18. Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart zZacht, diens ondergeschikten en hulppersonen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens.
 2. Klant vrijwaart zZacht voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.
 3. Klant vrijwaart zZacht voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Klant aan zZacht onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 4. Klant vrijwaart zZacht voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Klant, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Klant betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van zZacht ten behoeve van de Klant.
 5. Klant vrijwaart zZacht tevens voor aanspraken van derden waarbij zZacht als medepleger van Klant wordt aangemerkt.

Artikel 19. Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op documentatie, apparatuur, ontwerpen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties of andere materialen zoals analyses, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij zZacht.
 2. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om foto’s en/of teksten van de Webshop te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van zZacht.

Artikel 20. Privacy

 1. zZacht respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en/of Webshop, en houdt zich dienaangaande aan de AVG. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg en vertrouwelijk worden behandeld.
 2. zZacht zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om de Overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet aan derde(n) ter beschikking gesteld. De persoonlijke informatie bevat alle gegevens die u in het bestel formulier / of e-mail heeft ingevuld.
 3. zZacht maakt gebruik van een mailinglijst voor het verzenden van een nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website. Iedere mailing bevat instructies om uzelf via een reply van deze lijst te verwijderen.

Artikel 21. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Klant uit welke hoofde dan ook jegens zZacht in verband met het verrichten van werkzaamheden/de geleverde dienst door zZacht in ieder geval een jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 22. Toepasselijk recht

 1. Het Nederlandse recht is van toepassing.
 2. Bij eventuele geschillen is, tenzij de kanton­rechter bevoegd is, de Rechtbank in het arrondissement waarbinnen zZacht gevestigd is, bevoegd. Niettemin heeft zZacht het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 23. Slotbepaling

 1. Mochten bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht uit Burgerlijk Wetboek 7 ten aanzien van koop aan consumenten, prevaleert het wettelijk voorschrift.
 2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. zZacht en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands, prevaleert de Nederlandse tekst.

volg zZacht

op Instagram

Linda Tielemans
Ambachtsstraat 15
5391 BS Nuland

Email: info@zzacht.nl
KvK: 71709940
BTW: NL 8588.19.697.B.01

De levertijd van onze producten bedraagt 1 tot 3 werkdagen.

Bij besteding vanaf €75,- euro geen verzendkosten!

Schrijf in voor onze zZacht nieuwsbrief.